كنترل كيفيت نورد

در اين خط توليد ميلگرد در سايزهاي مختلف توليد مي شود كه واحد كنترل كيفيت با بهره گيري از بازرسان كيفي مستقر در خط توليد از ابتدا با بازرسي و نمونه برداري از محموله شمش ورودي و تأييد آن با توجه به آناليز ارائه شده و مطابقت با استاندارد مربوطه اقدام نموده و پس از آن در طول توليد بازرسان به طور مداوم و با روش هاي نمونه گيري تعريف شده منطبق با استاندارد، اقدام به بازرسي وكنترل مرحله به مرحله محصول از لحاظ ظاهري و انطباق با استاندارد و نيز آزمايش نمونه ها از نظر استحكام پذير كنترل فرآيند توليد مي نمايد در صورت انطباق محصول توليدي با الزامات خواسته شده در استاندارد،محصول بسته بندي شده و به انبار محصول منتقل مي شود و در صورت عدم انطباق به عنوان ضايعات به انبار ضايعات تحويل مي شود.کنترل محصول نهایی از لحاظ شکل ظاهری ، ابعادی و مکانیکی مطابق با استاندارد انجام می شود و در صورت انطباق محصول با الزامات خواسته شده بسته بندی و نشانه گذاری روی بسته صورت می گیرد و به انبار محصول منتقل می شود و در صورت عدم انطباق بعنوان ضایعات به انبار ضایعات تحویل داده می شود