کنترل كيفيت قطعات ورودي

كليه قطعات ورودي به كارخانه قبل از رسيد شدن توسط انبار، به تأييد واحد كنترل كيفيت از نظر انطباق با خواسته هاي مورد نظر مي رسند.

قطعات نامنطبق نيز جهت رفع عدم انطباق به تأمين كننده عودت داده مي شوند.