آزمايشگاه

در آزمايشگاه شركت پرشين فولاد، محصولات توليدي از نظر مطابقت با الزامات استاندارد مورد آزمايش كشش، فشار و خمش قرار مي گيرند.

كليه دستگاه ها و ابزار مورد استفاده در آزمايشگاه داراي گواهي كاليبراسيون معتبر مي باشند.