کنترل کیفیت

كنترل كيفيت

مديريت كيفيت شركت پرشين فولاد شامل واحدهاي كنترل كيفيت، آزمايشگاه و تضمين كيفيت با هدف جلب رضايت مشتريان و در چارچوب خط مشي هاي كيفي شركت در جهت بهبود مستمر گام برمي دارد.

واحد كنترل كيفيت شركت پرشين فولاد با بهره مندي از افراد تحصيل كرده، با تجربه و متخصص كه مورد تأييد اداره استاندارد مي باشند، كليه ورودي ها و خروجي هاي كارخانه را تحت كنترل و نظارت دقيق قرار ميدهد.