لیست محصولات

نوع محصول

سایز محصول

استاندارد

موجود

قیمت لحظه ای

میلگرد

8

A2

ناموجود


میلگرد

8

A3

ناموجود


میلگرد

10

A2

ناموجود


میلگرد

10

A3

موجود


میلگرد

12

A2

ناموجود


میلگرد

12

A3

موجود


میلگرد

14

A3

موجود


میلگرد

16

A3

موجود


میلگرد

18

A3

موجود


میلگرد

20

A3

موجود


میلگرد

22

A3

موجود


میلگرد

25

A3

موجود


میلگرد

28

A3

موجود


میلگرد

32

A3

موجود


میلگرد

20

A4

ناموجود

 پروفیل  10*20

2MM

موجود

 
 پروفیل  10*25 2MM  موجود  
 پروفیل  10*35 2MM  موجود  
 پروفیل  20*20 2MM  موجود  
 پروفیل 30*20  2MM  موجود  
 پروفیل 25*25 2MM   موجود  
 پروفیل  30*30 2MM  موجود  
 پروفیل  40*20 2MM  موجود  
 پروفیل  30*50 2MM  موجود  
 پروفیل  60*30 2MM  موجود  
 پروفیل  40*40 2MM  موجود  
 پروفیل  60*40 2MM  موجود  
 پروفیل  80*40 2MM  موجود  
 پروفیل  507 2MM  موجود  
 پروفیل  508 2MM  موجود  
 پروفیل  509 2MM  موجود  
 پروفیل لوله داربستی  2MM  موجود  
 پروفیل چهارچوب فرانسوی  2MM  موجود  
 پروفیل  ورق 2 سیاه  2MM  موجود