اهداف و ارزش های سازمانی

اهداف

رشد روزافزون تغییرات و پیشرفتهای تکنولوژی بر جایگاه تولیدکنندگان در بازار و صنعت اثر گذاشته و شرکتها دائما در تکاپوی دستیابی به بازارهای جدید و افزایش سهم بیشتری از بازار برای خود و محصولاتشان هستند، گروه صنعتی پرشین فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یکی از سرفصلهای اهداف خود را در بخش بازار دستیابی به سهم بیشتری از بازار تعریف نموده و امید وار است با اتخاذ استراتژی نفوذ در بازار و توسعه محصول با افزایش ابعادی و عمقی بازار به این مهم دست یابد. بدیهی است اهداف عملیاتی که نسبتا محقق گردیده اند نظیر ارتقاء کیفیت، تعامل بیشتر با مصرف کنندگان نهایی محصول ، کسب رضایت مشتریان و نوآوری را، قدمهایی دانسته که الزاما در راه رسیدن به هدف اصلی باید برداشته شوند.