بازاریابی و توسعه بازار

علم بازاریابی بیش از آنکه یک مفهوم تجاری یا علمی باشد، مفهومی فلسفی است که در ابعاد مختلف ارتباطات و حتی زندگی افراد جاریست. به زبان ساده بازاریابی و توسعه بازار عبارتست از:
                                        "همگراسازی همه فعالیت های یک سازمان در مسیر فروش بیشتر"

واحد بازاریابی و توسعه بازار در راستای اهداف گروه صنعتی پرشین فولاد، مسئول کشف و خلق بازارهای جدید داخلی و خارجی و همچنین پیشنهاد و اجرای روشهایی برای افزایش مشتریان این گروه صنعتی می باشد.