استاندارد ها و گواهینامه ها 1399/09/15
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 114000 ریال 0
میلگرد A3 12 112000 ریال 0
میلگرد A3 14 110500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 110000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 110500ریال 0
پروفیل 20 * 40 205000 ريال 0
پروفیل 40 * 40 205000 ريال 0
پروفیل 60 * 40 205000 ريال 0
پروفیل 80* 40 205000 ريال 0