استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/08/28
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 46000 ریال 0
میلگرد A3 12 45000ریال 0
میلگرد A3 14 44500ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 44000ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 44500 ریال 0
پروفیل 20 * 40 60000 ریال 0
پروفیل 40 * 40 60000 ریال 0
پروفیل 60 * 40 60000 ریال 0
پروفیل 80* 40 60000 ریال 0