استاندارد ها و گواهینامه ها 1400/02/16
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 142000 ریال 0
میلگرد A3 12 140000 ریال 0
میلگرد A3 14 138500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 138000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 138500 ریال 0
پروفیل 20 * 40 0 0
پروفیل 40 * 40 235000 ريال 0
پروفیل 60 * 40 0 0
پروفیل 80* 40 235000 ريال 0