استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/10/29
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 52500ریال 0
میلگرد A3 12 51500ریال 0
میلگرد A3 14 51000ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 50500ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 51000 ریال 0
پروفیل 20 * 40 69500ریال 0
پروفیل 40 * 40 69500 ریال 0
پروفیل 60 * 40 69500 ریال 0
پروفیل 80* 40 69500 ریال 0