استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/05/01
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 42800 ریال 0
میلگرد A3 12 41800ریال 0
میلگرد A3 14 41100ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 40800ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 41100 ریال 0