استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/07/29
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 43500 ریال 0
میلگرد A3 12 42500ریال 0
میلگرد A3 14 42000ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 41500ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 42000 ریال 0
پروفیل 20 * 40 56000 ریال 0
پروفیل 40 * 40 56000 ریال 0
پروفیل 60 * 40 56000 ریال 0
پروفیل 80* 40 56000 ریال 0