استاندارد ها و گواهینامه ها 1399/06/30
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 122000 ریال 0
میلگرد A3 12 120000 ریال 0
میلگرد A3 14 118500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 118000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 118500ریال 0
پروفیل 20 * 40 200000 ريال 0
پروفیل 40 * 40 200000 ريال 0
پروفیل 60 * 40 200000 ريال 0
پروفیل 80* 40 200000 ريال 0