استاندارد ها و گواهینامه ها 1400/01/30
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 138000 ریال 0
میلگرد A3 12 136000 ریال 0
میلگرد A3 14 134500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 134000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 134500 ریال 0
پروفیل 20 * 40 0 0
پروفیل 40 * 40 225000 ريال 0
پروفیل 60 * 40 0 0
پروفیل 80* 40 225000 ريال 0