استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/05/27
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 43500 ریال 0
میلگرد A3 12 42500ریال 0
میلگرد A3 14 42000ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 41500ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 42000 ریال 0