استاندارد ها و گواهینامه ها 1399/03/10
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 74000 ریال 0
میلگرد A3 12 73000 ریال 0
میلگرد A3 14 72500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 72000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 72500 ریال 0
پروفیل 20 * 40 97000ریال 0
پروفیل 40 * 40 97000ریال 0
پروفیل 60 * 40 97000 ریال 0
پروفیل 80* 40 97000 ریال 0