استاندارد ها و گواهینامه ها 1399/01/15
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 64500ریال 0
میلگرد A3 12 63500ریال 0
میلگرد A3 14 63000ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 62500ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 63000 ریال 0
پروفیل 20 * 40 91000ریال 0
پروفیل 40 * 40 91000 ریال 0
پروفیل 60 * 40 91000 ریال 0
پروفیل 80* 40 91000 ریال 0