استاندارد ها و گواهینامه ها 1399/10/27
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 137000 ریال 0
میلگرد A3 12 132000 ریال 0
میلگرد A3 14 133500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 133000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 133500ریال 0
پروفیل 20 * 40 0 0
پروفیل 40 * 40 230000 ريال 0
پروفیل 60 * 40 0 0
پروفیل 80* 40 230000 ريال 0