استاندارد ها و گواهینامه ها 1399/12/07
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 130000 ریال 0
میلگرد A3 12 128000 ریال 0
میلگرد A3 14 126500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 126000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 126500ریال 0
پروفیل 20 * 40 0 0
پروفیل 40 * 40 215000 ريال 0
پروفیل 60 * 40 0 0
پروفیل 80* 40 215000 ريال 0